آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

شرکت ماشین سازی ویژه ازبدوتأسیس درزمینه ایجاد تأسیسات برای تأمین منابع آب فعالیت نموده است. بعنوان یک شرکت پیشرو ماشین سازی ویژه راهکارهای مختلفی برای تأمین و انتقال منابع آبی فعالیت های ارائه می دهد.

پروژه های مرتبط