اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
خط انتقال آب بن-بروجن
موضوع:
اجرای خط انتقال اصلی آب بن تا بروجن (حد فاصل تصفیه خانه تا بروجن)
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
نوع پروژه:
C
کارفرما:
شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری
مدت زمان اجرا:
48 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
1394/04/01
خط انتقال آب بن-بروجن خط انتقال آب بن-بروجن خط انتقال آب بن-بروجن