اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
انتقال آب خلیج فارس
موضوع:
انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
فکور صنعت تهران-آسفالت طوس-ماشین سازی ویژه-فولمن
نوع پروژه:
EPCF
کارفرما:
شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس
مدت زمان اجرا:
36 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
1393/03/17
انتقال آب خلیج فارس انتقال آب خلیج فارس انتقال آب خلیج فارس