اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
تصفیه خانه فاضلاب کرمان
موضوع:
کارهای ساختمانی و مکانیکی و برقی مربوط به تکمیل سازه های فرآیندی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کرمان
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
-
نوع پروژه:
PC
کارفرما:
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
مدت زمان اجرا:
12ماه
تاریخ امضای قرارداد:
90/02/13
تصفیه خانه فاضلاب کرمان