اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
تصفیه خانه آب دامغان
موضوع:
طرح آبرسانی به شهر دامغان ( خط انتقال آب و تصفیه خانه آب شهر دامغان)
آخرین وضعیت پروژه:
خاتمه یافته
شرکت های همکار:
تیو انرژی
نوع پروژه:
PC
کارفرما:
شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان
مدت زمان اجرا:
24 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
1388/08/26
تصفیه خانه آب دامغان تصفیه خانه آب دامغان تصفیه خانه آب دامغان