مشتریان عمده

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی http://www.azarwater.ir

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان http://www.hmrw.ir

شرکت احداث خط انتقال آب صنایع شاخص

شرکت احداث خط انتقال آب صنایع شاخص