مشتریان عمده

شرکت فالق صنعت

شرکت فالق صنعت http://www.falegh.com

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان http://sisco.midhco.com

شرکت صنعتی کاوه

شرکت صنعتی کاوه http://www.kavehsafebox.com/fav2

شرکت ملی فولاد ایران

شرکت ملی فولاد ایران http://www.niscoir.com

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی http://markaziwa.wrm-dns.ir

شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان http://www.kdrw.ir

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان http://abfakerman.ir

شرکت فکور صنعت تهران

شرکت فکور صنعت تهران http://www.fstco.com

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد http://hashtgerd-ntoir.gov.ir

شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

شرکت سهامی آب منطقه ای تهران http://www.thrw.ir

شرکت آب و فاضلاب چهار محال و بختیاری

شرکت آب و فاضلاب چهار محال و بختیاری http://www.abfa-chb.ir

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان http://www.abfaesfahan.ir